شرکت پارس زیست الکترومغناطیس

الکتروپوریشن

انتقال دارو (دراگ دلیوری) هپارین از طریق پوست با الکتروپوریشن

در این مقاله به بررسی انتقال هپارین با روش روش انتقال دارو (دراگ دلیوری) از طریق الکتروپوریشن میپردازیم. محققان نشان دادند که الکتروپوریشن دوز بالقوه درمانی هپارین را 200 تا 1000 واحد در ساعت در بیش از 100 سانتی متر مربع از پوست ارائه میدهد.

Eukaryote & Prokaryote Electroporation

بکاربردن پالسهای الکتريکی در سلولها و بافتها، باعث بروز تغيير در ساختمان غشای ليپيدی دو لايه ای می شوند.  به اين صورت که منافذ آبی بين غشايی گذرايی در آن…