شرکت پارس زیست الکترومغناطیس

خدمات

تعمیر تخصصی دستگاه الکتروپوریشن

الکتروپوریشن شامل قرار دادن سلول یا بافت در معرض میدان الکتریکی خارجی است، که نفوذپذیری غشای سلولی را به مولکول‌ها افزایش می‌دهد. الکتروپوراسیون به سرعت در کاربردهای مختلف بیوتکنولوژیکی و…