شرکت پارس زیست الکترومغناطیس

تومور عمقی در انسان

الکتروپوریشن برگشت ناپذیر (IRE) در درمان سرطان پروستات

لکتروپوریشن برگشت ناپذیر (IRE) یک فناوری جدید است که با رساندن جریان مستقیم بین الکترود ، بافت را از بین می برد. این روش باعث ایجاد منافذ در غشای سلولی و در نتیجه از بین رفتن سلول‌ها و اثرگذاری آنزیم‌های خارج شده از سلول‌های از دست رفته و اثر آنها بر سلول‌های دیگر و در نتیجه از بین رفتن بافت میشود.