زیست الکترومغناطیس

زیست الکترومغناطیس به صورت تعریف جامعی از زیست الکتریسیته و زیست‌مغناطیس بیان می‌شود که میدان‌های الکترومغناطیسی بافت‌های زنده را بررسی میکند . بافت‌های زنده منبعی از میدان مغناطیسی هستند. این بافت‌ها یک جریان یونی ایجاد می‌کنند که تولید میدان مغناطیسی را به دنبال دارد. زیست الکترومغناطیس برای بررسی اساس فرایندهای فیزیولوژیکی و همچنین تشخیص‌های مانند(EIT ,EEG , MEG )، مدولاسیون(TDCS  ,TMS ) و درمان(ECT ) اهمیت فراوان دارد.