پرشین تراوا

به کاربردن پالس های الکتريکی در سلولها و بافتها، باعث بروز تغيير در ساختمان غشای ليپيدی دو لايه ای می شوند.  به اين صورت که منافذ آبی بين غشايی گذرايی در آن تشکيل می گردد و باعث افزايش نفوذ پذيری غشاء نسبت به مواد مختلف می شود. اين پديده، الکتروپوريشن يا حفره سازی الکتریکی نام دارد. ميدان الکتريکی منجر به شکست غشاء می گردد. غشاء با دريافت انرژی زياد حاصل از پالس های الکتريکی برای جلوگيری از فرآيندهای تخريبی، شروع به تخليه اين انرژی می کند و با يک رفتار مکانيکی غشاء نوعی از هم گسيختگی را متحمل می شود و در نهايت انتقال مولکول های قطبی به داخل سلول ميسر می شود. این روش در مطالعات آزمایشگاهی، بیولوژیکی، شیمی درمانی و ژن درمانی کاربرد دارد.

ترکیب الکتروپوریشن با شیمی درمانی الکتروکموتراپی نامیده می­شود. الکتروکموتراپی روشی است که با منظور افزایش تمرکز دارو در تومور و کم کردن غلظت دارو در بافت­ های سالم به کار می­رود. الکتروکموتراپی به عنوان یک درمان موضعی با استفاده از پالس­ های الکتریکی جهت افزایش نفوذپدیری غشا سلول­ها به داروهای شیمی­ درمانی، شناخته می ­شود.

شرکت پارس تراوا به عنوان اولین تولید کننده سیستم های الکتروکموتراپی و الکتروپوریشن در کشور است. سیستم های ساخته شده در این شرکت ضمن توان تولید پرتکل های موجود، برپایه سال ها تحقیقات، توان ایجاد روشی ایمن­ تر و موثرتر نسبت به پرتکل های موجود را نیز ارائه کرده است. پرتکل به کارگرفته شده در این سیستم در مطالعات سلولی و حیوانی به کار رفته و میزان اثر آن با سایر پرتکل ها سنجیده شده است و در بخش الکتروکموتراپی هم اکنون در مرحله کارآرمایی بالینی است.