شرکت پارس زیست الکترومغناطیس

Eukaryote & Prokaryote Electroporation

بکاربردن پالسهای الکتريکی در سلولها و بافتها، باعث بروز تغيير در ساختمان غشای ليپيدی دو لايه ای می شوند.  به اين صورت که منافذ آبی بين غشايی گذرايی در آن تشکيل می گردد و باعث افزايش نفوذ پذيری غشاء نسبت به مواد مختلف می شود. اين پديده، الکتروپوريشن يا حفره سازی الکتریکی نام دارد. ميدان الکتريکی منجر به شکست غشاء می گردد. غشاء با دريافت انرژی زياد حاصل از پالسهای الکتريکی برای جلوگيری از فرآيندهای تخريبی، شروع به تخليه اين انرژی می کند و با يک رفتار مکانيکی غشاء نوعی از هم گسيختگی را متحمل می شود و در نهايت انتقال مولکولهای قطبی به داخل سلول ميسر می شود. این روش در مطالعات آزمایشگاهی، بیولوژیکی، شیمی درمانی و ژن درمانی کاربرد دارد.. پارس زیست الکترومغناطیس انواع خدمات الکتروپوریشن آزمایشگاهی را با توجه به متغیرهای محققان محترم انجام میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *