شرکت پارس زیست الکترومغناطیس
intro_banner
سیستم الکتروپوریشن

و لوازم جانبی

کاربرد الکتروپوریشن

در انواع مطالعات

پروتکل‌های مختلف

برای الکتروپوریشن

مطالب آموزشی

Electroporation for COVID-19 Vaccines

الکتروپوریشن به عنوان یک سیستم تحویل دارو...

نشان داده شده است که الکتروپوریشن تأثیر قابل توجهی بر ایمنی زایی واکسن دارد. این به این دلیل است که می تواند تحویل آنتی ژن را به اندازه 1000 برابر فناوری های تحویل DNA افزایش دهد.