شرکت پارس زیست الکترومغناطیس
intro_banner

مطالب آموزشی

نمایش همه
روش فیزیکی انتقال ژن

روش‌های فیزیکی انتقال ژن یا ترانسفکشن

هدف روش‌های فیزیکی متخلخل کردن غشای سلولی با دستگاه‌ها، نیروها یا میدان‌های خارجی به منظور دستیابی به جذب درون سلولی DNA، الیگونوکلئوتیدها یا سایر مولکول‌های زیستی است.

ECT BCC inpsECT

درمان کارسینوم سلول بازال با الکتروشیمی درمانی: به منظورثبت در InspECT از سال ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۹

هدف این مطالعه آینده‌نگر، توصیف روش‌ الکتروشیمی‌درمانی (ECT) در بیماران کارسینوم سلول بازال (BCC) و ارزیابی اثربخشی، ایمنی و عوامل پیش‌بینی‌کننده آن است. بدین منظور International Network for Sharing Practices…

اخبار

نمایش همه