تحقیقات انجام شده در زمینه الکتروپوریشن و الکتروکموتراپی

 • بررسی توزیع حرارتی ایجادشده در برداشت تومورهای S.C.C. پوست با استفاده از الکتروپوریشن بازگشت‌ناپذیر
 • مطالعه اثر شدت میدان و فرکانس و زمان در الکتروکموتراپی با شدت میدان پایین و فرکانس بالا بر رده سلولی MCF7
 • مقایسه عملکرد الکتروکموتراپی با پالس‌های الکتریکی کم‌شدت در فرکانس 1 هرتز و 5 کیلوهرتز بر کاهش حجم تومور پستان موش Balb/c
 • تأثیر اندازه و شکل سلول بر آستانه میدان الکتریکی و ولتاژ غشایی بحرانی در الکتروتراواسازی
 • The effects of pulsed magnetic field exposure on the permeability of leukemia cancer cells
 • Optimization of Electric Pulse Amplitude and Frequency In Vitro for Low Voltage and High Frequency Electrochemotherapy
 • The Effect of ELF Magnetic Field on Tumor Growth after Electrochemotherapy
 • The Endothelia Permeability Increased by Low Voltage and High Frequency Electroporation
 • Lucifer Yellow uptake by CHO cells exposed to magnetic and electric Pulses
 • The Antitumor efficiency of combined electrochemotherapy and single dose irradiation on a breast cancer tumor model
 • Tumor Growth Inhibited by Low-Voltage Amplitude and 5-kHz Frequency Electrochemotherapy
 • Antitumor Efficiency of Electrochemotherapy by High and Low Frequency and Repetitive Therapy in Treatment of Invasive Ductal Carcinoma in Balb/c Mice
 • The effect of Rectangular Electric Pulse Number in Electrochemotherapy by Low Voltage and High Frequency on Breast Tumors in Balb/c Mice
 • Antitumor Efficiency of Electrochemotherapy by High and Low Frequencies and Repetitive Therapy in the Treatment of Invasive Ductal Carcinoma in Balb/c Mice

 

 

Before After One Week

 

دریافت مقاله از لینک پائین